ทันตแพทย์ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

จัดฟันใส
ทันตแพทย์ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
Our Doctors