ทันตแพทย์หญิง เจติญา อึ้งนภาธานินทร์

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง เจติญา อึ้งนภาธานินทร์
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน (วุฒิบัตร) – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ, invisalign, Align Technology. Inc.
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน (วุฒิบัตร)
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ, invisalign, Align Technology. Inc.
Our Doctors