ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London – ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London
- ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
Our Doctors