ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
Our Doctors