ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล – ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class, – Progressive Orthodontic Seminars, California
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
- Progressive Orthodontic Seminars, California
Our Doctors