ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่ – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
Our Doctors