ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล – ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
Our Doctors