ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค – ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค Comments comments
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
- ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค