ทันตแพทย์หญิงภัทราภา ศิลปสุวรรณ

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิงภัทราภา ศิลปสุวรรณ
ทันตแพทย์จัดฟันใส
-ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล -ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA -ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. Comments comments
ประวัติการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.