ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

จัดฟันใส
ทันตแพทย์อัญญานี แสงหิรัญสุข
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Comments comments
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Our Doctors