ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิงภัทราภา ศิลปสุวรรณ
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. Comments comments
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
Our Doctors